Qui som

Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner

La titularitat del centre la regenta des de 1995 la Cooperativa d'ensenyament "Es Lledoner" integrada per quasi tots els treballadors del col.legi. Els nivells educatius amb què comptam van des de l'educació infantil a partir dels 0 anys, educació primària, ESO, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Tenim distribuïda l'ensenyament en tres edificis, un per infantil, un per a primària i un per a secundària i FP. Entre els serveis complementaris disposam de 2 menjadors, servei de guarderia (de 7 del matí a 7 de l'horabaixa durant tot l'any) i gabinet d'atenció a la diversitat. S'ofereixen a l'alumne diverses activitats extraescolars fora de l'horari lectiu: ceràmica, esport escolar, anglès, taller de plàstica, mecanografia, teatre, informàtica, alemany... 

Senyes d'identitat

 1. La llengua vehicular i d'aprenentatge de l'escola és el català, per això l'assumim com a llengua pròpia del país, tret prioritari on fonamentam tota la nostra actuació pedagògica i promovem la immersió lingüística de tots aquells alumnes que no el parlen.
 2. Formació personalitzada que propicii una educació integral en coneixements, destreses i valors morals dels alumnes en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i professional i també la igualtat efectiva dels drets entre els sexes ajudant-los a assumir la plena acceptació de la pròpia sexualitat i la dels altres.
 3. El foment dels hàbits de comportament democràtic i l'autonomia pedagògica del centre dins els límits establerts per la llei, declarant-nos confessionalment catòlics però tenint un respecte absolut amb les creences distintes que professin pares i alumnes.
 4. El desenvolupament de les capacitats creatives i l'esperit crític amb una metodologia activa que asseguri als alumnes la participació en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 5. Rebuig a tot tipus de discriminació per raons de naixement, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social, així com el respecte a totes les cultures i atenció psicopedagògica i orientació educativa i professional.
 6. El compromís social amb la cultura pròpia del nostre país i la relació amb l'entorn social, econòmic i cultural dels països catalans i respectant les tradicions pròpies del nostre poble.
 7. La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles i amb el respecte i el medi ambient.
 8. L'adquisició per part de l'alumne d'hàbits intel3lectuals i tècniques de treball i la capacitació per a l'exercici d'activitats professionals.
 9. La participació i col·laboració dels pares o tutors per contribuir a la millor consecució dels objectius educatius.
 10. Mitjançant l'educació amb els moviments, intentarem que l'alumne tengui un autoconeixement i autodomini per tal d'aconseguir una autoacceptació del propi cos, posant al seu abast els mitjans per aconseguir-ho.
 11. Preparació per a participar activament en la vida social i cultural ja que la nostra línia metodològica es basa en els principis de l'escola activa.
 12. A l'hora de dur a terme la nostra línia metodològica ens basam en els següents principis:
 • desenvolupament integral de l'individu.
 • esperit crític envers la realitat que ens envolta.
 • sistematització científica.
 • utilització de material i recursos didàctics.
 • el nostre entorn concret i les seves característiques lingüístiques i culturals.
 • interdisciplinarietat.

Història

Inicis de Sant Alfons

Hem de començar la història d'aquest col·legi, parlant dels seus orígens més remots. Va ésser ja al segle passat, concretament el mes de juliol de 1866, quan va néixer a Felanitx la congregació dels Alfonsins. Des de la seva fundació es dedicaren a l'ensenyança, durant el dia amb els nins i el vespre amb els adults. Una sèrie d'anys varen estar a unes cases, concretament a la Posada de Can Pèls i després a una casa davant l'hospici. Però l'any 1887 ja es mudaren a l'edifici actual. El dia 2 de febrer de 1910 la congregació diocesana de Sant Alfons s'annexionà a l'Ordre Teatí, però sense deixar mai la dedicació de l'ensenyança. Durant la república (1931-36) es va fer tancar l'escola de Sant Alfons, però va tornar a obrir les portes el curs següent. Temps després, es varen crear el "Patronat Sant Gaietà", el "Patronat Sant Agustí". Eren regentats per alguns mestres nacionals.

Unificació Sant Alfons-Patronat Sant Gaietà

El dia 13 d'octubre de 1961 s'ajuntaren el col·legi Sant Alfons i el Patronat Sant Gaietà, funcionant des d'aquest dia com una escola graduada de cinc unitats. A causa del gran nombre d'alumnes que sol·licitaren plaça al col·legi, la inspecció d'ensenyança primària va crear dues noves aules de patronat, que varen ésser ocupades per mestres nacionals.

l'E.G.B.

L'any 1972 es va reorganitzar la primera ensenyança i començà a implantar-se la nova llei d'Educació General Bàsica. Això va dur com a conseqüència l'agrupació del centres "Patronat Sant Miquel", "Patronat Sant Gaietà", "Patronat Sant Agustí" i "Col·legi Sant Alfons", formant-se així el dia 20 de juny d'aquest mateix any el col·legi Sant Alfons d'E.G.B., de 8 unitats i amb 300 alumnes matriculats.

Ampliació del col·legi en 16 unitats.

Aquest centre no estatal del Bisbat de Mallorca i de l'Ordre teatí, va ésser autoritzat oficialment pel Ministeri d'Educació i Ciència, el 14 de gener del 1976. Després, quan les Germanes de la Caritat, Religioses Teatines i Trinitàries varen tancar els seus col·legis dedicats a l'ensenyament de les nines, els responsables del col·legi Sant Alfons varen demanar l'ampliació del nombre d'unitats, amb l'objectiu de poder oferir llocs escolars a l'alumnat procedent dels centres mencionats i als alumnes del col·legis concertats que no cabien en les vuit unitats concedides en un principi. Aquesta ampliació va esser concedida el dia 31 de març del 1977 i a partir d'aquesta data començà a funcionar com un col·legi mixt de 16 unitats amb una matrícula de 541 alumnes. Les ensenyances pròpies de l'E.G.B. s'impartiren als locals del carrer Hospici, del carrer Caritat (antic col·legi de les Germanes de la Caritat i al local de les Germanes Teatines hi havia el Parvulari o Educació Infantil L'any 1990 es canvià el pla d'ensenyament i es passà de l'E.G.B. a l'Educació primària encara que seguíem essent un col·legi concertat.

Canvi de titularitat

En el curs 1995/96, Sant Alfons que depenia dels Teatins, es convertí en la Cooperativa "Es Lledoner", on els mestres en són els propietaris. Actualment tenim tots els nivells des de l'Educació Infantil de 0 anys fins a quart d'Educació Secundària Obligatòria. Des d'aquell any 1866 en què els Alfonsins començaren aquesta noble tasca d'ensenyar els nins, fins arribar a l'actualitat, ha calgut molta feina i molta dedicació del col·lectiu de mestres persones que treballen al col·legi.