Història


Inicis de Sant Alfons


Hem de començar la història d'aquest col·legi, parlant dels seus orígens més remots. Va ésser ja al segle passat,cocretamenten el mes de juliol de 1866, quan va nèixer a Felanitx la congregació dels Alfonsins. Des de la seva fundació es dedicaren a l'ensenyança, durant el dia amb els nins i el vespre amb els adulst. Una sèrie d'anys varen estar a unes cases, concretament a la Posada de Can Pèls i després a una casa davant l'hospici. Però l'any 1887 ja es mudaren a l'edifici actual. El dia 2 de febrer de 1910 la congregació diocesana de Sant Alfons s'annexionà a l'Ordre Teatí, però sense deixar mai la dedicació de l'ensenyança. Durant la república (1931-36) es va fer tancar l'escola de Sant Alfons, però va tornar a obrir les portes el curs següent. Temps després, es varen crear el "Patronat Sant Gaietà", el "Patronat Sant Agustí". Eren regentats per alguns mestres nacionals.

Unificació Sant Alfons-Patronat Sant Gaietà


El dia 13 d'octubre de 1961 es juntaren el col·legi Sant Alfons i el Patronat Sant Gaietà, funcionant des d'aquest dia com una escola graduada de cinc unitats. A causa del gran nombre d'alumnes que sol·licitaren plaça al col·legi, la inspecció d'ensenyança primària va crear dues noves aules de patronat, que varen ésser ocupades per mestres nacionals.

l'E.G.B.

L'any 1972 es va reorganitzar la primera ensenyança i començà a implantar-se la nova llei d'Educació General Bàsica. Això va dur com a conseqüència l'agrupació del centres "Patronat Sant Miquel", "Patronat Sant Gaietà", "Patronat Sant Agustí" i "Col·legi Sant Alfons", formant-se així el dia 20 de juny d'aquest mateix any elcol·legi Sant Alfons d'E.G.B., de 8 unitats i amb 300 alumnes matriculats.

Ampliació del col.legi en 16 unitats.

Aquest centre no estatal del Bisbat de Mallorca i de l'Ordre teatí, va ésser autoritzat oficialment pel Ministeri d'Educació i Ciència, el 14 de gener del 1976. Després, quan les Germanes de la Caritat, Religioses Teatines i Trinitèries varen tancar els seus col·legis didicats a l'ensenyament de les nines, els responsbles del col·legi Sant Alfons varen demanar l'ampliació del nombre d'unitats, amb l'objectius de poder oferir llocs escolars a l'alumnat procedent dels centres mencionats i als alumnes del col·legis concertats que no cabien en les vuit unitats concedides en un principi. Aquesta ampliació va esser condecida el dia 31 de març del 1977 i a partir d'aquesta data començà a funcionar com un col·legi mixt de 16 unitats amb una matrícula de 541 alummnes. Les ensenyances pròpies de l'E.G.B. s'impartiren als locals del carrer Hospici, delcarrer Caritat (antic col·legi de les Germanes de la Caritat i al local de les Germanes Teatines hi havia el Parvulari o Educació Infantil L'any 1990 es canvià el pla d'ensenyament i es passà de l'E.G.B. a l'Educació primària encara que segíem essent un col·legi concertat.

Canvi de titularitat

En el curs 1995/96, Sant Alfons que depenia dels Teatins, es convertí en la Cooperativa "Es LLedoner", on els mestres en són els propietaris. Actualment tenim tots els nivells des de l'Educació Infantil de 0 anys fins a quart d'Educació Secundària Obligatòria. Des d'aquell any 1866 en què els Alfonsins començaren aquesta noble tasca d'ensenyar els nins, fins arribar a l'actualitat, ha calgut molta feina i molta dedicació del col·lectiu de mestres persones que treballen al col·legi.